Algemene Ledenvergadering 2023

Datum: 25 april 2023
Locatie: Kantelhuis3C
Nieuwe Markt 3C, (doorlopen na klankkelder)

Inloop vanaf 19:30 uur, start 19:45 uur

Wij ontmoeten jullie graag op onze nieuwe locatie!

Graag aan- of afmelden:


               Agenda:

               De stukken kunt u downloaden door op de blauwe link te klikken:

   1. Opening
   2. Verslag vorige ALV
    Ter vaststelling
   3. Bestuurssamenstelling
    Het bestuur stelt voor om in afwachting van de ontwikkeling van de organisatie van inwonerparticipatie in de gefuseerde gemeente Maashorst het huidige bestuur te handhaven. Karin Thuis is aftredend maar bereid ad interim door te gaan totdat hier meer over bekend is.
   4. Jaarverslag incl. jaarrekening, begroting en benoemen kascommissie
   5. Update huishoudelijk reglement
   6. Hoe gaan we verder?
    Nu we gefuseerd zijn met Landerd is het huidige bestuur voorstander van het verbreden van een inwonerplatform. Wij zouden graag samen met de kernen Zeeland, Schaijk en Reek de activiteiten voortzetten. In welke vorm dan ook. Daarvoor zijn al eerste kennismakingen geweest met initiatiefnemers uit die kernen. Er is sinds de vorige ALV helaas nog weinig meer bekend over de kaders die hiervoor gaan gelden. De gemeente is eerst gestart met de Maashorstagenda en de kernenCV’s, Hierna komt de organisatie van participatie aan de beurt.
    We brainstormen graag met jullie over jullie ideeën hierover.
   7. Rondvraag
   8. Afsluiting en napraten met een drankje

  .

  Vragen of opmerkingen over deze onderwerpen kunt u op 2 manieren kenbaar maken:

  • Tijdens de vergadering zelf.
  • Indien u niet wilt of kunt deelnemen aan deze vergadering dan kunt u uw opmerkingen of vragen mailen naar info@udenaardetoekomst.nl tot en met maandag 24 april 2023