Algemene Ledenvergadering 2019

Algemene ledenvergadering (ALV)
Coöperatie Udenaar de Toekomst
9 mei 2019

Aantal leden op deze datum: 104
Aanwezig: 11 leden,  5 bestuursleden.  (9 afmeldingen)

Bespreking terug- en vooruitblik

Het bestuur heeft een terugblik 2018 en vooruitblik 2019 opgesteld en verzonden naar de leden (te bekijken via de knop hiernaast). Tijdens de ALV zijn over de 5 onderwerpen hieruit de volgende opmerkingen gemaakt of antwoorden gegeven:

Initiatiefbegeleiding
 • De deelnemers zijn niet opgesplitst naar UndT algemeen en Udenfonds omdat deze nog vervlochten zijn in de administratie 2018, maar ook omdat deelnemers vaak door beide ondersteund zijn.
 • Voor verantwoording naar gemeente wordt het advies gegeven duidelijker inzicht te geven in deelnemers en initiatieven.

Demos

 • Mbt fusie: Aandacht voor onderzoek naar de vergelijking tussen kernen. Wat zijn de voordelen van de fusie voor de verschillende kernen?
 • Meedenkers (over verschillende thema’s) kunnen zich aanmelden op site UndT.

Sociaal domein

 • Verzoek om de resultaten van het strategisch overleg te delen met de leden. Hiervoor kunnen de nieuwsbrief en/of de site gebruikt worden.
  Leden kunnen vragen aan dit overleg melden bij UndT, dan worden deze meegenomen.
  ook verslagen van andere overleggen publiceren op site.
 • De woonvisie wordt nu ontwikkeld. De visie van area op plannen rondom retraitehuis wordt als mooi voorbeeld genoemd. Verschillende leden van UndT zijn bij de ontwikkeling van de woonvisie betrokken.
 • Tip voor impactmeting die gepland staat: niets nieuws ontwikkelen; er is al veel.

Communicatie

 • Udense Kracht was een succes en wil men graag terugzien. Een dergelijke, grote bijeenkomst staat 1x per 2 à 3 jaar gepland.
 • Aansluiten bij bestaande evenementen om UndT te promoten is zeker een optie (aanbod van ‘proef de buurt’). Uitvoering is nog afhankelijk van voldoende vrijwillige ‘ambassadeurs’.
 • Complimenten voor website UndT
 • Mogelijk tekst in meerdere talen op site? Reactie Ons Welzijn hierop: anderstalige doelgroep wordt misschien niet bereikt via deze communicatie maar wel met de activiteiten zelf.
 • Het onderscheid tussen de coöperatie UndT en het Udenfonds is niet altijd even duidelijk.

Financiën

 • Per 31/12 zat voor de coöperatie UndT de € 4.221,- die in kolom 2018 bij saldo staat nog in kas.
 • De begroting 2020 e.v. is nog niet vastgesteld. De subsidie loopt af en een nieuw verzoek wordt ingediend.

Overige thema’s

Naast de onderwerpen genoemd uit de ’terug- en vooruitblik’ kwamen ook de volgende onderwerpen aan de orde:

Klimaatpanel

Er is een klimaatpanel in het leven geroepen waar ambassadeurs voor klimaatmaatregelen inzitten. Hierin zitten o.a. Area, waterschap, gemeente en betrokken inwoners. Zij volgen en stimuleren diverse initiatieven op dit gebied.

Visiedocument/fusie

Tijdens Udense Kracht is een begin gemaakt met een actualisatie van het vorige visiedocument (2020). Daar zijn 10 thema’s gepresenteerd en is inbreng van inwoners opgehaald. Dat proces is ingehaald door het fusieproces, waardoor een visie voor een grotere gemeente in beeld kwam.
Binnen die nieuwe fusievisie heeft UndT (en inwoners uit de andere kernen) meegedacht over de paragraaf burgerparticipatie.

Daarnaast is een groep gevormd van uitsluitend inwoners uit alle kernen (gebiedsplatforms, dorpsraden, zorgcooperaties, UndT, etc.). die de gemeente gevraagd en ongevraagd heeft geadviseerd over het fusieproces. Vooral bij de fase ná het opstellen van de visie is inbreng van deze groep gewenst. Zij blijven in overleg met de gemeente over de uitwerking.

Rondvraag/overige opmerkingen

Tenslotte was er uiteraard nog ruimte voor vragen of opmerkingen van leden.

Rondvraag

 • Voor de ALV zijn inderdaad alleen de leden uitgenodigd.
 • Het platform burgerparticipatie is mondeling toegelicht, want deze was abusievelijk nog niet vermeld in het jaaroverzicht:
  1 x per kwartaal overlegt dit platform hoe het loopt met burgerparticipatie.
  Deelnemers: burgemeester, 1 wethouder, 3 raadsleden, gemeentesecretaris, griffier, 5 inwoners (bestuursleden UndT).
 • Voor een bestuurswisseling is nog geen aanleiding geweest, nu wel reguleren. Leden kunnen/moeten aangeven hoe ze dit willen.
 • Status visie 2030? – zie ‘visiedocument’ onder ‘Overige thema’s’
 • Er is duidelijk behoefte aan meer ontmoeting tussen de leden. Ideeën variëren:
  1/maand borreluurtje, wandeling of thema-avond (bijvoorbeeld: thema evaluatie G1000- wat is status nu?), een kerstontbijt, evenement à la Udense Kracht, kennismaking nieuwe leden,
 • Het fietsforum loopt tegen dichte deuren aan bij de gemeente – hoe verder?
 • Het Udenfonds heeft ook een evaluatie 2018 opgesteld. Dit verslag is bij het Udenfonds (een aparte stichting) op te vragen. (zie www,udenfonds.nl)