Na stikstof en PFAS treft ook corona de boerensector hard. Het vraagt om grote creativiteit en aanpassingen in bedrijfsvoering. Tegelijkertijd maakt de huidige crisis ons duidelijk dat het niet alleen de boeren zijn die kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld. De manier waarop we onze maatschappij hebben ingericht heeft zijn houdbaarheidsdatum bereikt. Vervuiling, ontbossing, het opraken van natuurlijke hulpbronnen en de afname van biodiversiteit hebben gevolgen voor mens en milieu. Het is tijd voor verandering!

Bondgenoten gezocht voor een duurzame transitie
Wij geloven dat de uitdagingen van deze tijd in de basis vragen om het verknopen van de verschillende opgaven waar we met z’n allen voor staan. Juist de diepte van deze crisis kan een kans zijn om de maatschappij duurzamer te maken, op ecologisch, economisch en sociaal vlak. Als burgerinitiatief zoeken wij positieve en daadkrachtige bondgenoten om te laten zien dat het anders kan. We hebben al geïnvesteerd in contacten met natuurorganisaties en gemeenten, en we zien ook een bondgenoot in de boeren. Boeren en natuur hoeven niet tegenover elkaar te staan in nieuw te maken beleid.

Onze missie
Het is onze missie om een natuurdorp te realiseren in het buitengebied van de gemeenten Uden of Landerd. Een duurzame woongemeenschap, waar we als bewoners zorg dragen voor natuurherstel- en ontwikkeling in onze eigen leefomgeving. Voorbij de bestaande systemen, een nieuwe manier van wonen en leven creëren. Rekening houdend met wat de aarde kan dragen, wat een gemeenschap nodig heeft, en wat een gemeenschap kan geven.

Wij willen dit in onze eigen gemeente doen. In het buitengebied, dat te maken heeft met krimp in de agrarische sector, afnemende biodiversiteit en vergrijzing. Tegelijkertijd de opgaven in het buitengebied verknopen aan andere opgaven als het uitbreiden van bestaande natuurnetwerken, een vitale en veerkrachtige samenleving en meer verbondenheid creëren met natuur en elkaar. Dit doen we met een groep mensen die meer in verbinding met elkaar en met de natuur willen leven. Uit onze missie volgen deze doelstellingen:

Onze doelstellingen

  • Onze huizen in eigen beheer of zelf bouwen, met duurzame materialen en methoden.
  • Een hoge mate van zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie, voedsel, water en afvalverwerking.
  • (Verantwoordelijk voor) natuurherstel- en ontwikkeling op de plek waar we wonen en leven
  • Ruimte geven aan individuele en collectieve groei, creativiteit, schoonheid, kunst & cultuur, zingeving en spiritualiteit.
  • Betrokkenheid bij elkaar
  • Al lerend te zoeken naar duurzame oplossingen voor de uitdagingen waarmee de samenleving vandaag wordt geconfronteerd, met name in het landelijk gebied.
  • Ons eigen leerproces en keuzemomenten in beeld te brengen zodat we een inspiratiebron kunnen zijn voor onze directe omgeving en ver daarbuiten.

 

Gezocht: boeren die…
.. zich geroepen voelen door onze missie en doelstellingen en met ons willen verkennen hoe we deze samen kunnen verwezenlijken.

We zien verschillende mogelijkheden. We denken bijvoorbeeld dat het concept Erfdelen voor zowel ons als erfeigenaren een interessante optie zou zijn, zowel financieel als sociaal. Maar ook een herenboerderij, voedselbos en vormen van natuur inclusieve of circulaire landbouw passen bij de missie van ons natuurdorp. Tegelijkertijd kan het een boer helpen aan nieuwe vormen van inkomsten en werk.

Wij willen win-win situaties creëren en wie weet heb jij daarbij nog betere ideeën!

Welke boer (of landbezitter) in de regio Uden of Landerd durft de uitdaging aan om samen te onderzoeken wat mogelijk is om een duurzamere wereld te creëren?

We maken graag kennis met je. Voor meer informatie, bij vragen of opmerkingen, neem contact op met Roselinde van Ravestein van de initiatiefgroep Natuurdorp Maashorst (email: natuurdorpmaashorst@gmail.com).

Bekijk ook onze facebook pagina: https://www.facebook.com/natuurdorpmaashorst/